Quan án 7:5

Quan án 7:5 BPT

Ghi-đê-ôn liền dẫn họ xuống suối. CHÚA bảo ông, “Hãy phân chia những người uống nước liếm như chó và những người cúi xuống uống nước riêng ra.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ