Quan án 7:3

Quan án 7:3 BPT

Cho nên bây giờ hãy bảo dân chúng, ‘Ai sợ thì cứ việc bỏ núi Ghi-lê-át đi về nhà.’” Hai mươi hai ngàn người trở về nhà, nhưng mười ngàn người ở lại.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ