Quan án 7:23

Quan án 7:23 BPT

Những người Ít-ra-en từ Nép-ta-li, A-se và toàn thể dân Ma-na-xe cũng được kêu ra rượt đuổi quân Mi-đi-an.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ