Quan án 7:2

Quan án 7:2 BPT

Chúa bảo Ghi-đê-ôn, “Những người theo ngươi để đánh dân Mi-đi-an đông quá. Ta không muốn người Ít-ra-en khoe là họ tự giải cứu nhờ sức riêng của mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ