Quan án 7:1

Quan án 7:1 BPT

Sáng sớm hôm sau Giê-ru Ba-anh (cũng gọi là Ghi-đê-ôn) và những người theo ông cắm trại nơi suối Ha-rốt. Người Mi-đi-an cắm trại về phía bắc của Ghi-đê-ôn trong thung lũng nơi chân đồi tên là Mô-rê.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ