Quan án 6:22

Quan án 6:22 BPT

Lúc đó Ghi-đê-ôn hiểu rằng mình đã nói chuyện với thiên sứ của CHÚA cho nên ông kêu lên, “Chúa là Thượng Đế ơi! Tôi đã đối diện với thiên sứ của CHÚA!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnQuan án 6:22