Quan án 17:9

Quan án 17:9 BPT

Mi-ca hỏi, “Anh từ đâu đến?” Anh đáp, “Tôi là người Lê-vi từ Bết-lê-hem thuộc Giu-đa đến. Tôi đang đi tìm chỗ định cư.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ