Quan án 17:7

Quan án 17:7 BPT

Có một thanh niên người Lê-vi gốc thành Bết-lê-hem xứ Giu-đa, thuộc chi tộc Giu-đa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ