Quan án 17:4

Quan án 17:4 BPT

Nhưng Mi-ca trao trả bạc lại cho bà mẹ. Bà liền lấy năm cân trao cho thợ bạc. Thợ bạc dùng bạc đó làm một tượng chạm và tượng đúc để trong nhà Mi-ca.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ