Quan án 17:2

Quan án 17:2 BPT

Ông nói với mẹ, “Con nghe mẹ nguyền rủa về hai mươi tám cân bạc mẹ bị mất. Bạc đó con lấy, bây giờ có đây.” Mẹ ông bảo, “Con ơi, nguyện CHÚA ban phước cho con!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ