Quan án 17:13

Quan án 17:13 BPT

Sau đó Mi-ca bảo, “Bây giờ tôi biết CHÚA sẽ ban phước cho tôi vì tôi có một thầy tế lễ là người Lê-vi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ