Quan án 17:12

Quan án 17:12 BPT

Mi-ca lập anh làm thầy tế lễ, còn anh thì cư ngụ luôn trong nhà Mi-ca.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ