Quan án 17:11

Quan án 17:11 BPT

Anh bằng lòng ở với Mi-ca và trở thành như con ruột Mi-ca vậy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ