Quan án 17:10

Quan án 17:10 BPT

Mi-ca bảo anh, “Thôi anh hãy ở đây với tôi, làm cha và thầy tế lễ cho tôi. Mỗi năm tôi sẽ cấp cho anh bốn lượng bạc cùng quần áo và lương thực.” Vậy người Lê-vi dọn vào.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ