Quan án 17:1

Quan án 17:1 BPT

Có một người tên Mi-ca sống trong vùng núi Ép-ra-im.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ