Ê-sai 63:17

Ê-sai 63:17 BPT

Lạy CHÚA, sao Ngài khiến chúng tôi đi lầm lạc khỏi đường lối Ngài? Sao Ngài làm cho chúng tôi ương ngạnh đến nỗi chúng tôi không tôn kính Ngài? Vì cớ chúng tôi xin hãy trở lại cùng chúng tôi, kẻ tôi tớ CHÚA thuộc về Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ