Ê-sai 55:4

Ê-sai 55:4 BPT

Ta sẽ khiến Đa-vít làm chứng nhân về quyền năng ta cho các dân tộc, lập người làm lãnh đạo và chỉ huy nhiều dân.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ