Ê-sai 43:21

Ê-sai 43:21 BPT

Dân mà ta đã tạo lập nên cho ta sẽ ca ngợi ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ