Ê-sai 43:12

Ê-sai 43:12 BPT

Chính ta đã phán cùng các ngươi, giải cứu các ngươi, và cho ngươi biết các việc nầy. Chính ta chớ không phải thần lạ nào ở giữa các ngươi đâu. Các ngươi là nhân chứng cho ta, còn ta là Thượng Đế,” CHÚA phán vậy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ