Ê-sai 40:23

Ê-sai 40:23 BPT

Ngài khiến những kẻ cai trị trở nên vô dụng và các quan án thế gian không ra gì cả.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnÊ-sai 40:23