Ê-sai 40:14

Ê-sai 40:14 BPT

Ngài cần ai giúp đỡ? Ai dạy cho Ngài đường ngay? Ai dạy cho Ngài trí hiểu và ban cho Ngài sự thông sáng?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnÊ-sai 40:14