Ê-sai 2:20

Ê-sai 2:20 BPT

Lúc đó người ta sẽ ném bỏ các thần tượng vàng và bạc, mà họ đã làm ra để bái lạy; chúng sẽ ném các thần tượng đó cho dơi và chuột đồng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ