Ô-sê 4:8

Ô-sê 4:8 BPT

Vì các thầy tế lễ sống bằng các của lễ chuộc tội của dân chúng, nên họ mong dân chúng càng phạm tội thêm càng tốt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ