Ô-sê 4:7

Ô-sê 4:7 BPT

Càng có nhiều thầy tế lễ, càng có nhiều tội nghịch cùng ta. Ta sẽ cất vinh dự của chúng nó và mang sỉ nhục đến cho chúng nó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ