Ô-sê 4:5

Ô-sê 4:5 BPT

Các ngươi sẽ bị tàn hại trong ngày, và các nhà tiên tri của ngươi cũng bị tàn hại trong đêm. Ta cũng sẽ tiêu diệt mẹ ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ