Ô-sê 4:4

Ô-sê 4:4 BPT

Không ai được phép tố cáo hay trách cứ người khác, Hỡi các ngươi là thầy tế lễ, đừng đổ lỗi cho dân chúng, khi họ gây gổ với các ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ