Ô-sê 4:19

Ô-sê 4:19 BPT

Chúng sẽ bị gió lốc cuốn đi, và các sinh tế của chúng chỉ mang đến sỉ nhục thôi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ