Ô-sê 4:16

Ô-sê 4:16 BPT

Dân Ít-ra-en rất ương ngạnh giống như bò cái tơ dở chứng. Bây giờ CHÚA sẽ cho chúng ăn như chiên con trong đồng cỏ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ