Ô-sê 4:13

Ô-sê 4:13 BPT

Chúng dâng sinh tế trên các đỉnh núi. Chúng đốt của lễ thiêu trên các đồi, Dưới các cây sồi, cây dương, và các cây khác, vì bóng rợp của các cây đó dễ chịu. Nên con gái các ngươi sẽ làm điếm, và con dâu các ngươi sẽ phạm tội ngoại tình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ