Ô-sê 4:11

Ô-sê 4:11 BPT

vào chuyện điếm đàng, rượu cũ và rượu mới, khiến chúng không còn khả năng hiểu biết nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ