Ô-sê 3:3

Ô-sê 3:3 BPT

Rồi tôi bảo nàng, “Ngươi phải chờ đợi ta khá lâu. Không được hành nghề mãi dâm, không được ăn nằm với đàn ông nào khác. Ta cũng sẽ đối với ngươi như vậy.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ