Ô-sê 1:6

Ô-sê 1:6 BPT

Gô-me lại mang thai nữa và sinh ra một con gái. CHÚA bảo Ô-sê, “Hãy đặt tên nó là Lô-ru-ha-ma, vì ta sẽ không tội nghiệp Ít-ra-en, nhất định không tha thứ nó nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ