Ô-sê 1:5

Ô-sê 1:5 BPT

và bẻ gãy cung của nó trong thung lũng Ghít-rê-ên.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ