Ô-sê 1:1

Ô-sê 1:1 BPT

CHÚA phán cùng Ô-sê, con trai Bê-ê-ri trong đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia làm vua Giu-đa và Giê-rô-bô-am con trai Giô-ách làm vua Ít-ra-en.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ