Hê-bơ-rơ 8:4

Hê-bơ-rơ 8:4 BPT

Nếu thầy tế lễ tối cao của chúng ta vẫn đang sống trên đất thì không phải là thầy tế lễ nữa, vì đã có các thầy tế lễ khác trên đất đang tuân theo luật pháp mà dâng của lễ cho Thượng Đế rồi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ