Hê-bơ-rơ 6:7

Hê-bơ-rơ 6:7 BPT

Còn có người giống như đất thấm nhuần mưa, sinh ra mùa màng tốt đẹp cho người trồng trọt và nhận ân phúc Thượng Đế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ