Hê-bơ-rơ 6:12

Hê-bơ-rơ 6:12 BPT

Chúng tôi không muốn anh chị em biếng nhác. Hãy noi gương những người đã nhận được điều Thượng Đế hứa vì họ có đức tin và lòng nhẫn nhục.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ