Hê-bơ-rơ 6:1

Hê-bơ-rơ 6:1 BPT

Cho nên chúng ta hãy học những điều trưởng thành. Đừng đi trở lại những bài vỡ lòng khi chúng ta mới học về Chúa Cứu Thế. Chúng ta không cần học lại về đức tin nơi Thượng Đế hoặc làm thế nào để tránh khỏi những việc đưa đến cái chết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ