Hê-bơ-rơ 3:9

Hê-bơ-rơ 3:9 BPT

Nơi đó họ thử ta và thách thức ta mặc dù đã thấy những điều ta làm trong bốn mươi năm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ