Hê-bơ-rơ 3:7

Hê-bơ-rơ 3:7 BPT

Cho nên như Thánh Linh phán: “Ngày nay khi nghe tiếng Ngài phán
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ