Hê-bơ-rơ 3:6

Hê-bơ-rơ 3:6 BPT

Nhưng Chúa Cứu Thế trung tín như con trung tín trong nhà cha mình. Chúng ta là nhà của Thượng Đế nếu chúng ta giữ lòng can đảm và nắm chắc vào hi vọng lớn lao của chúng ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ