Hê-bơ-rơ 3:18

Hê-bơ-rơ 3:18 BPT

Ngài phán về ai khi Ngài thề rằng họ sẽ không được vào sự an nghỉ Ngài?—Ngài phán về những kẻ chống nghịch.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ