Hê-bơ-rơ 11:14

Hê-bơ-rơ 11:14 BPT

Những ai nói như thế đều chứng tỏ đang đi tìm quê hương.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnHê-bơ-rơ 11:14