Sáng thế 43:17

Sáng thế 43:17 BPT

Người đầy tớ làm theo điều Giô-xép dặn và mang họ vào nhà Giô-xép.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ