Sáng thế 42:24

Sáng thế 42:24 BPT

Giô-xép liền rời họ, bước ra ngoài và khóc. Ít phút sau ông trở lại nói chuyện với họ. Ông bắt trói Xi-mê-ôn trước mặt các anh em.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ