Sáng thế 42:21

Sáng thế 42:21 BPT

Họ bảo nhau, “Tụi mình bị phạt vì tội đã hại em mình. Nó lâm cảnh khổ van xin chúng mình giúp đỡ mà chúng mình không chịu nghe. Bởi vậy mà bây giờ chúng mình mới lâm cảnh khốn khó thế nầy.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ