Sáng thế 42:13

Sáng thế 42:13 BPT

Họ giải thích, “Chúng tôi là mười trong số mười hai anh em, con của cùng một cha. Chúng tôi sống trong xứ Ca-na-an. Thằng út hiện ở với cha tôi, còn đứa em nữa thì chết rồi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ