Sáng thế 3:2

Sáng thế 3:2 BPT

Người đàn bà đáp, “Chúng tôi được phép ăn các trái cây trong vườn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng thế 3:2