Sáng thế 24:66

Sáng thế 24:66 BPT

Người đầy tớ thuật lại cho Y-sác nghe mọi việc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ