Sáng thế 24:61

Sáng thế 24:61 BPT

Rồi Rê-be-ca cùng những người đầy tớ gái của cô leo lên lưng lạc đà đi theo người đầy tớ Áp-ra-ham và các người đồng hành. Người đầy tớ lên đường, mang theo Rê-be-ca.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ